สำหรับผู้สนใจขอเงินลงทุน | Entrepreneurs & Venture Capitalists

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจขอเงินลงทุน

Unigin Ventures คือ Venture Capital ที่ต้องการผลักดันธุรกิจของไทยให้สามารถที่จะทัดเทียมกับนานาชาติ และเราพร้อมที่จะลงทุนใน Start-up และ SME กับผู้ที่สนใจทุกท่าน รวมถึง Venure Capitalist อื่นๆ!


ประเภทธุรกิจที่เราสนใจที่ให้เงินลงทุนใน Start-up และ SME

การผลิต

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้อุปโภค หรือบริโภค

สื่อและสิ่งพิมพ์

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์ นิตรสาร หนังสือ การออกแบบ การผลิตเนื้อหารายการ (Contents)

การศึกษา

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมเรื่องเฉพาะทาง การจัดสัมมนา หรือการศึกษาในแบบอื่นๆ ในทุกสาขาและแขนงวิชา

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโลโลยี กาสื่อสาร ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์พกพา เว็บไซต์ด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน สังคมออนไลน์ ระบบติดตาม (GPS) หรืออื่นๆ

การแพทย์

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ ด้านการแพทย์

การเกษตรและปศุสัตว์

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ การสร้างผลิภัณฑ์ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

อาหาร

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท

เวชภัณฑ์

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับยา และเครื่องสำอาง

ร้านค้าและแฟรนไชส์

เราให้เงินลงในธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะอย่าง เช่น ร้านเสื้อผ้า ร้านกระเป๋า หรือร้านรับบริการ ที่มีสินค้าหรือบริการไม่เหมือนใคร หรือมีลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรือร้านค้าในรูปแบบที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์


ช่วงของธุรกิจที่เราลงทุน


โอกาสทางธุรกิจที่ท่านจะได้รับ

ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากเรา และท่านยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • เราสนับสนุนเรื่อง Working Space ที่จะใช้ในการทำงาน หรือนัด Meeting กับลูกค้า **
  • เราสนับสนุนเรื่อง IT Infrastructures / IT Collaboration ที่จะใช้ในการทำงานทั้ง Front Office และ Back Office **
  • เราสนับสนุนเรื่อง Call center ที่จะให้บริการ กรณีที่ลูกค้าของกิจการติดต่อเข้ามา **
  • เราสนับสนุนเรื่องเงินทุน ที่อาจจะต้องมีการใช้เงินทุนเพิ่ม โดยเป็นในรูปแบบของ Credit Line ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียสัดส่วนหุ้น

** การสนับสนุนข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายจนกว่ากิจการจะมีรายได้ หรือมีค่าใช่จ่ายแต่ในอัตราพิเศษ (ขึ้นกับสัดส่วนการลงทุนของ Unigin Ventures ในกิจการนั้นๆ) เพื่อลดต้นทุน

ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านกลยุทธจากเรา ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การตลาด กฎหมาย บัญชี และการจัดการองค์กร
  • เราช่วยด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายที่เรามี **
  • เราช่วยจัดหาทีมงาน หรือบุคลากร เมื่อบริษัทเติบโต **

** การสนับสนุนข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่ากิจการจะมีรายได้ หรือมีค่าใช่จ่ายแต่ในอัตราพิเศษ (ขึ้นกับสัดส่วนการลงทุนของ Unigin Ventures ในกิจการนั้นๆ) เพื่อลดต้นทุน

เรามีธุรกิจ และพันธมิตร ที่จะคอยช่วยเหลือ และท่านยังเข้าถึงสังคมของกิจการเริ่มต้นใหม่ (Startup Company)อื่นๆ เพื่อที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากการสนับสนุนกันและกัน

  • เราช่วยเรื่อง Business Matching กับเครือข่ายเจ้าของกิจการ ที่เรามีกว่า 500 บริษัท**
  • เราช่วยแนะนำนักลงทุน เพื่อลงทุนเพิ่ม หรือเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ**

**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท และความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆด้วย

บริการสำหรับนักลงทุนทั่วไป รวมถึง Angel หรือ Venture Capitalist

เรายินดีเปิดรับนักลงทุนที่สนใจจะร่วมลงทุนไปพร้อมกับเรา หากคุณเป็นนักลงทุนรายบุคคล หรือนักลงทุนส่วนบุคคล (Angel) หรือผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capitalist) หรือเป็นนิติบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นสัญชาติไทย หรือต่างประเทศ โดยเรามีบริการให้ดังนี้

ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน Startup และ SME

เราสามารถร่วมลงทุนกับได้ ในกรณีที่ VCs/Angels ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆเพิ่มเติม ด้วยเหตุผลใดๆ

บริการตรวจสอบกิจการ Startup และ SME เพื่อเข้าลงทุน

เราให้บริการกับ VCs/Angels ในการ Due Diligence ในระดับเบื้องต้นหรือเชิงลึก กิจการที่ท่านต้องการที่จะลงทุน

บริการด้านการเงินให้กับกิจการ Startup และ SME ท่านลงทุน

เราบริการสนับสนุนด้านการเงินให้กับ Startup และ SMEs ในรูปแบบสินเชื่อ ให้กับกิจการที่ VCs/Angels ได้ลงทุนแล้ว และต่อมากิจการต้องการเงินเพิ่มแต่ VCs/Angels ไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มการลงทุนแล้ว เพื่อลดความเสี่ยง ผ่านทางพันธมิตรของเรา

เราเป็นทางออกของการลงทุน

เราช่วยเรื่องทางออกของการลงทุน (Exit Strategy) ให้กับ VCs/Angels ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการถอนตัวจากการลงทุน โดยที่บริษัทดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน หรือยังไม่สามารถหาผู้ลงทุนรายใหม่ได้

เพิ่มช่องทางการได้รับข้อเสนอให้ลงทุน

เราเปิดรับ Angel Member ในกรณีที่ท่านต้องช่องทางเพิ่มสำหรับการหาดีลเพื่อลงทุน ทั้งแบบเปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัว กับ Unigin Ventures ในดีลที่เราได้รับการ Pitch จาก Startup หรือ SMEs